ProRail heeft het projectplan voor de ondertunneling van het spoor bij de Zuidtangent in Heerhugowaard klaar. Het duurt echter nog wel even voordat de schep ook echt de grond gaat, vanwege alle procedures die nog doorlopen moeten worden. De start staat gepland in de tweede helft van 2022 en de tunnel moet gereed zijn in 2024.

ProRail is verantwoordelijk voor het spoor en gaat dan ook de tunnel bouwen in opdracht van gemeente Heerhugowaard. Projectmanager René Duurland heeft ervaring met ondertunneling: "Voordat we aan de bouw kunnen beginnen is er allereerst tijd nodig voor het uitwerken van het ontwerp. Daarnaast laten we veel omgevingsonderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld om te kijken of er geen vervuiling in de bodem zit en naar het effect van de constructie op de waterhuishouding en de flora en fauna."

Om de tunnel aan te kunnen leggen zullen de watergangen langs het spoor worden verlegd. Dit zal door de gemeente en het Hoogheemraadschap worden gedaan. ProRail sluit daar dan op aan.

Duurland: "We zoeken naar een ontwerp dat goed kan worden ingepast in de omgeving. Aandachtspunten zijn veiligheid, beperking van hinder en natuurlijk een goede doorstroming van het verkeer. Bij een ondertunneling werken we vanaf het begin intensief samen met de betrokken gemeente, die opdrachtgever is."

Voor de ondertunneling moet de gemeente een bestemmingsplan maken, dat loopt mooi samen met de procedures van ProRail. Eind 2020 wordt het bestemmingsplan gepubliceerd, om het eind 2021 vast te kunnen stellen.

Een belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid tijdens de ondertunneling. De gemeente en Prorail gaan nog dit jaar samen met betrokkenen, waaronder omliggende bedrijven, een plan maken om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het idee van de eerdere klankbord groep om het Nijverheidsplein (deels) te veranderen wordt meegenomen. De situatie voor fietsers en voetgangers zal kort na aanvang van het werk al anders zijn.

Om sluipverkeer aan de oostzijde van het NS-station te voorkomen en de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers te vergroten, is in de stakeholders bijeenkomsten voorgesteld om nabij de kruising Stationsweg-Umbriëllaan maatregelen te nemen. Op welke wijze wordt nog met betrokken ondernemers en bewoners besproken.

Vooruitlopend op de aanleg van de tunnel wil de gemeente alvast een aantal werkzaamheden in het stationsgebied uitvoeren. Net als de Martin Luther Kingstraat wordt de Nelson Mandelastraat opgeknapt, onder andere met meer groen. De Gildestraat is eind dit jaar aan de beurt.
Pin It